بررسي آثار اقتصادي قطار سبك شهري در کرمانشاه

عبدالرضا اسدی، کارشناس ارشد معماری   در سال هاي اخير حمل و نقل در شهرها ابعاد بسيار گسترده اي  به خود گرفته است و پاسخگوي نيازهاي ترافيكي مردم در سطح شهرها نمي باشد، اين امر در شهرهاي متوسط و بزرگ بيشتر نمود داشته است. از اين رو سيستم هاي حمل ونقل عمومي سنتي نمي تواند […]