تماس با ما

واحد ها
دفتر رياست
پشتيباني فني سايت
اتاق خبر
امور استانها
امور آموزش
گروه عکس
گروه سياسي
گروه اقتصادي
گروه علمي پزشكي
گروه فرهنگي هنري
گروه ورزشي
گروه اجتماعي
گروه بين الملل
گروه فضای مجازی
گروه شهروند خبرنگار
دورنگار اتاق خبر
امور آموزش
پست الكترونيك
president@example.ir
Informatic@example.ir
newsroom@example.ir
state@example.ir
education@example.ir
Photos@example.ir
political@example.ir
Commercial@example.ir
science@example.ir
art@example.ir
sports@example.ir
social@example.ir
world@example.ir
cyberspace@example.ir
freereporter@example.ir
22012642
22012654 - 22012653
نشاني : تهران ، خيابان اول ، کوچه دوم ، ساختمان سایت آماده خبری - صندوق پستي: 678-12345
[سوژه‌های خود را از طریق پیام رسان به شماره 091200000 و یا شماره پیامک 100000000 برای ما ارسال نمایید.]