سیستم های اطلاعات مکانی، ارمغانگر آینده ای پایدار برای شهرها

داود امامی

داود امامی، کارشناس ارشد جغرافیا   موفقیت مدیران در بهره برداری مناسب از منابع و امکانات موجود، در گرو داشتن اطلاعات دقیق، به روز و قابل اعتماد است. سامانه اطلاعات مکانی یا سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، یکی از کارآمدترین و روبه رشدترین سیستم های اطلاعاتی برای تحقق این امر است. GIS از دو دسته داده […]