آینده سیستم انرژی کارآمد با ظهور هاب انرژی هوشمند

شهرام استواری هاب انرژی به عنوان یک رابط بین تولید کننده و مصرف کننده انرژی نقش قابل توجهی را در یکپارچه سازی چند حامل و منابع تولید انرژی به منظور افزایش بهره وری در تامین تقاضا ایفا می نماید. به منظور بهره برداری از حامل های مختلف انررژی به طور همزمان و توزیع بهینه انرژی […]