پروژه ای که قرار بود سه ساله تمام شود

سالهاست که قرار است در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی راه آهن احداث شود و پس از چند نوبت خلف وعده مسوولان در آخرین بار نیز وعده داده شد که تا سال ۱۴۰۶ این طرح تکمیل شود اما با روند کند کنونی تخصیص اعتبارات این مهم دور از ذهن به نظر می رسد و تکمیل […]