سلامت اجتماعی تاق‌بستان نیازمند نگاه ویژه است

مدیر مجموعه تاق‌بستان کرمانشاه گفت: برای تملک عرصه و حریم آثار تاق‌بستان و املاک ساخته شده در شکارگاه خسروپرویز سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. محمدمهدی فیض‌آقایی بیان کرد: حریم تاق بستان هزارو ۱۱۴ هکتار است و از زمین های شکارگاه خسرو پرویز نیز حدود ۶ هکتار در مالکیت میراث فرهنگی قرار […]