اعضای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان کرمانشاه تعیین شدند

اعضای هیات نظارت بر انتخابات شهرستان کرمانشاه تعیین شدند   براساس اخبار رسیده آقایان جبار فرامرزی بعتوان رئیس ، محمد سعیدی و سعید قادری بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان در حوزه شهرستان کرمانشاه منصوب شدند.   گفتنی است که اعضای هیات اجرایی نیز طی روزهای گذشته منصوب شده بودند