بررسی وضعیت موجود مدیریت زیست محیطی شهر کرمانشاه و شناسایی مشکلات مربوط به آن

صبا سهامی   کرمانشاه که یکی از شهرهای بزرگ کشور و مرکز استان کرمانشاه است معلوم نیست که دقیقا درچه زمانی و توسط چه کسانی شکل گرفت اما بی تردید موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر شاهراه های ارتباطی دوران باستان و دوران معاصر و نیز وجود منابع فراوان طبیعی و مساعدت های محیطی […]