معاصرسازی بافت های باارزش تاریخی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی:محله جوانشیر کرمانشاه)

طیبه جوادفر، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری بافت های تاریخی ارزش فرهنگی بالایی دارند و می توان این بافت ها را به عنوان پتانسیل گردشگری مورد توجه قرار داد. ولی متأسفانه به دلیل رشد بی رویه تکنولوژی و عدم هماهنگی با بافت کالبدی محلات شهری، معضل بزرگی در ساختار شهر به وجود آمده است. این […]