تبلیغات

خبرگزاری ها

حاشیه ای بر واقعیت، توضیحی برشبهات ذهنی مخاطبین

به قلم محمدفاروق یوسفی ، عضو شورای شهر پاوه

استان پنجم - پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ چندی پیش نماینده محترم مردم پاوه واورامانات درمجلس شورای اسلامی در راستای شرح وظایف وتعامل با موکلین خویش درمجلسی محفلی در پاوه حضور می یابند و درسخنانی ضمن ابراز گله مندی از تعدادی ازمسئولین شهرستان به جهت کم کاری وانتقاد ازعملکرد شورای مشورتی انتصابی خویش، واضع خبری گردید که حکایت براختصاص ۱۲میلیارد تومان ازمحل ارزش افزوده علاوه براعتبارات عمرانی ودرآمد های حاصله به شهرداری وشورای دور چهارم پاوه گردید که می بایست با این پول مشکل ترافیک پاوه و… را حل وفصل نمایند و درادامه درمحضر حاضرین وعده نمود تا آخرین ریال آن را پیگیری می نمایم.

هرچند که اکثریت قریب به اتفاق مردم پاوه حتی با دهها برابر مبلغ یادشده به دلیل شناخت از مجموعه شورای شهر، وقعی به پیشداوری های مورد نظر نمی نمایند، لکن بودند عزیزانی که با سؤاستفاده از بیانات جناب آقای نادری فضای آلوده را در ذهن خویش می پرورانند تا فرصتی برای عرصه اندام دانسته با دامن زدن به شایعاتی چند قصد بهره برداری ناصواب از موضوع را داشته باشند….رسانه ای شدن موضوع و دادن اصلاحیه های چند باره به نوعی به آلودگی فضا نیز دامن زد.

 

این در شرایطی است که شنیدن خبر مذکور منجر به جبهه گیری اعضای شورای اسلامی شهرپاوه نگردید وحتی آن را هم فال نیک گرفتند بنحویکه محتمل دانستند، شاید جناب نماینده محترم به سبب جایگاه، تجارب کاری (دارایی استان) و شاید هم عضویت درکمیسیون تلفیق بودجه ویا اقتصاد مجلس شورای اسلامی اطلاعات موثقی درخصوص تخصیصی های شهرداری های تابعه اورامانات بلاخص پاوه داشته باشند و جمعی نیزدرادامه بنابه فطرتی که در وجودشان سرشته است دچار نسیان گردند ومسیرهای انحرافی را درسر راه بودجه تخصیصی شهرداری پاوه به وجود آورده باشند که با پیگیری و بررسی همه جانبه امکان بازگشت در مسیراصلی خویش را داشته باشد.

به هرحال از محضر شهروندان فهیم دیارمان به عنوان خادم این مردم و کسی که برحسب وظیفه دینی و اخلاقی متعهد شده اجازه ی هرگونه تخطی به اموال عمومی در دوران انجام وظیفه درکسوت نمایندگی مردم در بدنه شهرداری به کسی داده نشود و تا آنجائیکه اطلاع واثق نیز دارم چنین نیز بوده است به همین مناسبت نکاتی چند را به جهت شفاف سازی یادآور می شوم به امید که دانش محدود حقیر توانسته باشد، ادای مطلب را به واقع به جای آورد و از بروز بعضی شائبه های غیر واقع واعتماد سوز به نوعی اجتناب نماید. قبل از هرچیز به اختصار تعریفی از ارزش افزوده داشته باشیم وتوضیح تکمیلی در ذیل تقدیم حضور می گردد، ارزش افزوده مالیاتی است که از مردم گرفته می شود وبرای همان مردم هزینه می شود..

عالی ایحال در دور چهارم شورای شهر تاکنون سه میلیارد ویکصد میلیون تومان از محل تبصره ۲ ماده ۳۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به حساب شهرداری پاوه واریز شده است، البته یک میلیارد و ششصد میلیون تومان نیز ازطریق بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده استانی نیز به حساب شهرداری واریز گردیده که هریک از اینها ازمنظری با هم تفاوت هایی دارند و در واقع نباید با همدیگر محاسبه شوند علی ایحال آنچه واقعیت دارد این است که در مجموع کل مبالغ واریزی معادل چهار میلیارد وهفتصد و یک میلیون بوده که به حساب شهرداری پاوه واریز شده است. میانگین ماهیانه مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان)

این پول در چه جایی هزینه شده است؟

اگر به سخنان مقامات عالیه کشور نظری اجمالی داشته باشیم در می یابیم، بزرگواران بارها در محافل ومجالس مختلف اذعان نموده اند که این دوره شورای اسلامی شهرها به دلیل تنگنای مالی دولت مظلوم واقع شده اند، شهرداری ها توان اداره خود را ندارند و دولت نیز بنا به محدودیت هایی که داشته است چندان درحمایت وهمراهی موفق نبوده است و در بیشتر مواقع به دلیل آنچه گفته شد خدمات خود را به ارزش افزوده خلاصه نموده است بطوریکه سال گذشته که مقرر شده بود یک میلیارد ازمحل ماده ۱۸۰ به شهرداری پاوه داده شود اما درعمل ریالی دریافت نگردید وامسال نیزبا گذشت هشت ماه از سال، روال سال گذشته تکرار شده است، هرچند که جناب فرماندار در نشست با اعضای شورای اسلامی شهروشهردار پاوه وعده تخصیص اعتباراتی را نوید دادند که در صورت تحقیق قطعاً رسانه ای می گردد.

اما این پول واریزی در چه جایی هزینه شده است؟

برای درک موضوع باید تصویری کلی در ذهن مخاطبین ایجاد نمائیم تا خود به قضاوت منصفانه بپردازند، مزید استحضار معروض می دارد بودجه شهرداری پاوه در سال ۹۵ معادل ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، یعنی شهرداری برای اینکه بتواند این بودجه را تامین کند( باید از محل ارزش افزوده، اعتبارات ماده ۱۸۰ ودرآمدهای حاصله شهرداری) باید ماهی ۶۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد.

دولت نتوانست وعده های ماده ی ۱۸۰ را عملیاتی نماید، ارزش افزوده نیز بطور متوسط ماهی ۱۲۰ میلیون تومان را جبران می نماید، اگر این ۱۲۰ میلیون را درسرفصل حقوق هزینه نماید باید ۲۳۰ میلیون دیگر تامین شود تا فقط شهرداری بتواند امورات جاری را دنبال نماید، تکرار می نمایم فقط امورات جاری.

اگر شهرداری بخواهد درعمران وبهسازی شهر نیز گام هایی هرچند ناچیز بردارد باید کسری خویش را از مردم و یا از منابع دیگری تامین نماید، هرعقل منصفی درشرایط فعلی می پذیرد نمی توان بیش از حد به مردم فشار وارد نمود تا کسری بودجه را به نوعی تامین نمود، مردمی که خود نیاز به حمایت دارند حتی اگر بخواهند باز هم به دلیل بیکاری، فشار اقتصادی و… نمی توانند پوشش دهنده ی کسری بودجه شهرداری پاوه باشند. بنابراین مبلغ ارزش افزوده تنها یک سوم حقوق وهزینه های جاری را تامین نموده وبطور متوسط نیز علیرغم نارضایتی(کسی طالب نیست به دلخواه خویش پولی را به شهرداری پرداخت نماید) در این شهر ماهی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان جمع آوری شده است تا شهرداری بتواند حق وحقوق پرسنل وکارگران را پرداخت ودرحد رفت وروب خدماتی به شهروندان ارائه نماید.

فرض کنیم در شرایط ایده آل بتوانیم در پاوه ماهیانه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان داشته باشیم (البته به دلیل رکود وعدم ساخت وساز… در واقع فرض محالی است) به هرحال درسال می شود چهار میلیارد وهشتصد میلیون تومان که این مبلغ با بودجه مصوب که معادل ۷ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان است فاصله زیادی دارد. سوال اینجاست آیا شهرداری که در پرداخت هزینه های اولیه خود با چالش مواجه است توان حل وفصل ترافیک شهری ویا سایر فعالیت های زیر بنایی را دارد؟!! شورای اسلامی شهر پاوه آنچه در توان داشته است مازاد بر سقف توانمندی شوراهای دیگر با رایزنی ومراجعه حضور مسئولین شهرستان، استان ومرکز مساعی لازم را مبذول نموده ودرمواردی به جهت اطلاع شهروندان موارد رسانه ای شده تا فشار وارده را به مردم این شهر به حداقل ممکن برساند.

در اینجا این وظیفه ی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی وفرماندارمحترم نیز به عنوان نماینده دولت است که از اختیارات خویش بهره گیرند و با قدرت رایزنی که در وجود عزیزان انتظار می رود به کمک شهرداری ها بشتابند. بدون تردید اگر محبت بزرگواران مشمول حال مردم این دیارگردد ضمن امتنان وافر مراتب به جهت تنویر افکارعمومی واز باب قدرشناسی به مردم فهیم وانقلابی دیارمان یادآور می شویم، به امید که کلیه خادمین به مردم به وظیفه ذاتی خویش به جهت خشنودی مردم که همانا رضایت حق تعالی را در پی دارد کوشا باشند وبدان عمل نمایند تا مشکلات سر راه مردم یکی پس از دیگری برطرف گردد.

ارزش افزود چیست ؟…

در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ بنابراین عدالت در عمل اجراء نمی گردد وفرار مالیاتی زیادی داریم به عبارتی همیشه ظرفیت‌های مالیاتی بالافعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالاقوه تفاوت قابل توجه دارد. به همین دلیل دولت برای پوشش خلاء مذکور شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده را مورد توجه قرار داده است.

در این شیوه به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، مبلغی افزوده می شود که مشتری آن را پرداخت می نماید. برای مثال چوب (الواری) یک قیمتی دارد وقتی خراطان برآن کار می کنند وشکل می دهند واجناس مختلف ومتعددی از آن می سازند، این چوب ارزشی دیگر می یابد که که به آن ارزش افزوده می گویند ….

تعریف ساده تر آن ارزش‌افزوده به زبان ساده مبلغی است که در مراحل مختلف تولید به قیمت یک محصول اضافه می‌شود. این پول در حسابی متمرکز می شود وبه نسبت جمعیت دربین شهرداری ها ودهیاری های کشور توزیع و پرداخت می شود، درگذشته بوده، اینک نیز درحال جریان می باشد ودر آینده نیزهمچنان پرداخت می گردد بنابراین پرداخت آن ربطی به وزیر کشور، نماینده مجلس، استاندار، فرماندار، شهردار وشورای شهر وروستا ندارد، چه بسا شهری نماینده نداشته باشد وشهرتوسط سرپرست شهرداری اداره شود وشورا نیز به دلایلی منحل شده باشد اما همچنان این پول اتوماتیک وار به حساب شهرداری ها ریخته می شود.

شورای دور سوم هرچند که از نظر کمی مبلغ کمتری دریافت نموده اما از نظر کیفی بیش از سه برابر دور چهارم ارزش افزوده به حساب شهرداری واریز شده است( چرا که پایه حقوقی پرسنل شهرداری ۵۰۰ هزار تومان بوده اینک بالای یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان شده است.)

نگرش مجلسیان به مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها

محمدرضا رضایی‌کوچی درهمایش شهرداران، شوراها و دهیاری‌ها که دراردبیل برگزارشد گفت: حجم زیاد فعالیت های روزمره و انباشت نیرو درمجموعه شهرداری ها، متاسفانه درتأمین منابع مالی به دلیل رکود ساخت وساز با مشکلاتی مواجه هستند و به نظر می‌رسد با این شرایط درآمدی دولت، انجام فعالیت های عمرانی شهرداری ها که حتی بیشتر از دولتی‌ها کار عمرانی انجام می دهند، نیاز به حمایت دارد و ما آمادگی داریم تا لوایح متعددی که دولت در حمایت از شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها آماده کرده است را در مجلس و در کمیسیون تخصصی عمران بررسی وپشتیبانی کنیم

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه و احکامی که در کمیسیون بررسی شده ما مقرر کردیم درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده که به طور متوسط ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، به شکل مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز کنیم. رضایی‌کوچی گفت: در برنامه ششم سعی کردیم تا روند پرداخت ارزش‌افزوده شرکت‌های فعال در استان‌ها را که دفاترشان در تهران بوده و ارزش‌افزوده را به حساب شهرداری‌های کلان‌شهرهایی همچون تهران می‌ریزند، اصلاح کنیم تا منابع حاصل از این درآمدها به حساب شهرداری‌های شهرهای متوسط و کوچک ریخته شود تا از این طریق نیز مجموعه شهرداری‌ها منتفع شوند.

وی گفت در واریز دو دیدگاه اینک درمجلس مطرح است بعضی ها معتقدند این ارزش افزوده بطور مستقیم به حساب شهرداری ها واریز گردد تا دچار پروسه بروکراسی اداری نشود وبعضی نیز تمایل دارند که از طرق استانداری ها به جهت نظارت بیشتر واریز گردد ، درهردو حالت واریزی آن، منافی نظارت نمی گردد، بنابراین بهترآن است منابع حاصل از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده بطور مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Fars News Agency

بخش کاربری

اوقات شرعی

ما 73 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این پایگاه مستقل بوده و به هیچ حزب،جناح یا گروه سیاسی وابستگی نداشته و با محوریت اخبار و گزارشات غرب کشور به فعالیت مشغول می باشد.
logo-samandehi